Profil Alumni adalah Muslim, Mukmin, Muhsin yang:

  • Bertauhid kepada Allah Swt. (memiliki akidah yang kuat dan lurus), Cinta Rasulullah Saw, dan Patuh kepada syari’at agama Ikhlas, istiqamah dan iff ah serta jujur dan amanah dalam cara pikir, sikap dan tingkah laku.
  • Siap untuk hidup berjasa, berkembang dan mandiri yang didasarkan kepada ukhuwah, musawah dan ‘adalah sehingga mampu berfungsi sebagai “Perekat Ummat” yang cinta damai dan persatuan.
  • Warga Negara yang cinta tanah air, patuh pada konstitusi dan hukum yang berlaku, serta mau dan mampu untuk berkhidmat kepada agama, bangsa, negara dan tanah air.

Santri/Thalibul llmi yang Cerdas dan memiliki tradisi intelektual yang positif, menuju terciptanya ¬†“learning society”.¬† Menguasai bekal-bekal dasar keulamaan/ kecendekiaan, kepengasuhan dan keguruan, serta mau dan mampumengembangkan sampai ke tingkat yang paling optimal.

Cakap dan mandiri dalam memilih dan menjalankan kehidupan dalam berbagai bidang (keluarga, sosial, budaya, ekonomi, dan aliran politik). Pejuang dan pekerja keras yang tangkas dan siap melaksanakan tugas-tugas dakwah di tengah-tengah masyarakat, menuju izzul Islam wal Muslimien, sebagai rahmatan Iil alamien.

(Khusus untuk Putri): selain keempat profil tersebut adalah: Muslimah, Mukminah, Muhsinah yang Shalehah, Qanitah dan Hafidhah Istri yang ideal (Ra’iyah fi baiti zaujiha) Ibu Pendidik yang Profesional (Murabbiyah Mitsaliyah li awladiha) Pengasuh bagi kaumnya (Qaidah li qaumiha)

 WhatsApp
x
UBS Support
Send
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!